S2.5 Vnitřní směrnice pro nakládání s osobními údaji a daty

Ochrana osobních údajů se v EU 25. 5. 2018 řídí Obecným nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR) a národními adaptačními zákony (v ČR novela zákona č. 101/2000 Sb.). Nové právní předpisy dbají na vyšší ochranu osobních údajů každého jednotlivce a zároveň na správce kladou povinnost přistupovat ke správě osobních údajů na základě principů odpovědnosti správce a aplikovat přístup založený na riziku. V praxi to znamená:

  • přizpůsobit rizikům zabezpečení spravovaných osobních údajů;
  • povinnost brát při zpracování osobních údajů v potaz povahu, rozsah, kontext a účel zpracování osobních údajů;
  • plnou odpovědnost za dodržení zásad zpracování osobních údajů;
  • brát v úvahu možná rizika pro práva a svobody fyzických osob;
  • schopnost doložit soulad zpracování osobních údajů s GDPR.

Veškerá pravidla platí pro lesní kluby i lesní mateřské školy. Lesní mateřské školy shromažďují některé osobní údaje na základě zákona. Existuje-li zákonná povinnost shromažďovat osobní údaje, nepotřebuje k nim správce údajů (vaše organizace) souhlas subjektu údajů (dětí, resp. jejich zákonných zástupců). V lesních klubech zákonnou povinnost často nahrazuje tzv. oprávněný zájem správce nebo souhlas subjektu údajů. Podstatné je u obou subjektů naplnění informační povinnosti vůči subjektu údajů.

Druhý zásadní rozdíl se týká tzv. pověřence pro správu osobních údajů, kterého musí mít od
25. 5. 2018 každá lesní mateřská škola a kontakt na něj sdělit Úřadu na ochranu osobních údajů. Lesní mateřské školy jsou totiž orgány veřejné moci / veřejné orgány, které mají pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických osob a plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu. Pověřencem může být nezávislá fyzická i právnická osoba, která se dobře orientuje v oblasti ochrany osobních údajů a je znalá procesů uvnitř organizace. Pověřenec je přímo podřízen řídícímu pracovníkovi, kontakt na něj je veřejný a subjekty údajů se na něj mohou kdykoliv obrátit. Pověřenec může pracovat v rámci pracovně-právního i smluvního vztahu.

Další podrobnosti najdete v Kodexu chování LMŠ/LK.


Dále v této kapitole