S5. Partnerství

LMŠ/LK spolupracuje s rodinami zapsaných dětí, s místní komunitou a komunitou lesních mateřských škol. Zástupce LMŠ/LK se alespoň jednou ročně účastní Členských schůzí ALMŠ (sletu). LMŠ/LK a jejich jednotliví zaměstnanci mají na vědomí, že svým jednáním
a vystupováním reprezentují Asociaci lesních MŠ a spoluvytvářejí obraz lesních školek na veřejnosti. Vyvarují se chování, které by mohlo ohrozit dobrou pověst lesních školek (pomluva, podvod, zpronevěra atd.) a které je v rozporu s občanským a trestním zákoníkem

Jak spolupracujete s rodiči a sourozenci zapsaných dětí? Jak probíhá vaše spolupráce
se subjekty v místě vašeho působení? Jakou formou spolupracujete s ALMŠ?

S5.1 Členské schůze ALMŠ (Slety)

LMŠ/LK se aktivně zapojuje do života zastřešující organizace – Asociace lesních mateřských škol. Minimální účast alespoň na jedné ze čtyř členských schůzí tzv. sletu za kalendářní rok. Certifikované LMŠ/LK mají hlasovací právo, které mohou na členských schůzích i při hlasováních mimo členské schůze využít. Osobní účast zástupce LMŠ/LK umožňuje aktivní sdílení a diskuzi nad aktuálními tématy. Členské LMŠ/LK  tak spoluvytvářejí kulturu organizace. Členové mohou na Sletech vznášet své podněty
a připomínky k fungování a směřování organizace.

S5.2 Akce pořádané školkou

Školka může pořádat následující akce podporující zdravý komunitní život (sociální aspekt udržitelného rozvoje) a budovat dobré vztahy se svým okolím:

  • brigády
  • výlety
  • slavnosti
  • přednášky otevřené veřejnosti
  • jarmarky a benefice

S5.3 Akce pro zaměstnance

Celoživotní vzdělávání

LMŠ/LK vnímá vzdělávání jako celoživotní proces a podporuje své zaměstnance v účasti na seminářích, exkurzích atd., přičemž aktivně využívá vzdělávací nabídky ALMŠ.

Hospitace v jiných LMŠ/LK/MŠ a podobně

LMŠ/LK nabízí svým průvodcům aktivity, které prohlubují partnerství a spolupráci s podobně zaměřenými institucemi.


Dále v této kapitole