S8. Profesní rozvoj pracovníků

LMŠ/LK pravidelně vyhodnocuje práci pracovníků podle předem domluvených kritérií, oceňuje ji a podporuje zaměstnance v dalším profesním růstu. Minimálně jeden pedagog alespoň jednou ročně navštíví jinou organizaci poskytující předškolní vzdělávání.

Probíhá v organizaci pravidelné sebehodnocení a vyhodnocení práce pracovníků? Podle jakých kritérií? Je rozpočet nastaven tak, aby byla odměna pracovníků dostatečná? Poskytuje organizace svým pracovníkům nějaké benefity? Jak své zaměstnance oceňuje morálně? Je mezi zaměstnanci podporována výměna informací a zkušeností? Je zaměstnancům umožněno další vzdělávání? Jak organizace předchází syndromu vyhoření? Má prostředky pro supervizi (případovou, týmovou, individuální, manažerskou)? Jaký je možný přínos z návštěvy jiné LMŠ/LK?

S8.1 Kritéria pro sebevyhodnocování a vyhodnocování

Stejně jako má školka nastavena kritéria pro sledování vývoje dětí, je potřeba mít nastaveny parametry pro hodnocení pedagogické práce a sebehodnocení. (viz S1.2.3 Evaluační činnost školy).

S8.2 Sebehodnotící zpráva pracovníka

Písemná sebereflexe, sebehodnocení, které je možné využít jako podklad pro rozhovor s nadřízeným. Pracovník zprávu píše/vyplňuje na základě předem známých kritérií.

S8.3 Vyhodnocování

Vyhodnocování je součástí pedagogických porad např. vzájemná zpětná vazba pedagogů, rozhovor s nadřízeným.

S8.4 Supervize, mentoring

Ze setkání se supervizorem je pořízen zápis.

S8.5 Pracovní benefity

Např. financování nebo kofinancování dalšího vzdělávání pedagogů, příspěvek na oblečení a obuv, příp. jiné vybavení.

S8.6 Záznamy o poradách týmu

 

S8.7 Individuální vzdělávací plán pracovníků

Vzdělávání je chápáno jako celoživotní proces, školka podporuje své zaměstnance, aby se dále vzdělávali. Doporučujeme, aby další vzdělávání pedagogických pracovníků nebyl nahodilý proces, nýbrž aby si průvodci své vzdělávání vzájemně koordinovaně plánovali.

S8.8 Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet

Obsah shodný s S10.2.

V rozpočtu se snaží zohlednit veškeré osobní i provozní náklady včetně těch, na které zejména v začátcích fungování LMŠ/LK nejsou zdroje. Cílem je tyto zdroje hledat a najít.

Ukázku rozpočtových položek najdete v  Infobalíčku .

S8.9 Udržitelná pracovní doba

Udržitelné rozdělení práce pedagoga na přímou a nepřímou pedagogickou činnost, jež by v součtu neměla překročit 8 hodin denně. Pokud je např. provozní doba školky
8 hodin, neměl by zaměstnanec pracovat více než 3 dny za sebou – měl by být zohledněn čas, který je potřeba věnovat přípravám.

S8.10 Zpráva z výměnné exkurze do jiné organizace nabízející předškolní vzdělávání

ALMŠ doporučuje hospitace, stáže a exkurze jako velice efektivní vzdělávací metodu.


Dále v této kapitole