S6. Poskytování informací o činnosti

Školka informuje o své činnosti tak, aby byl její obraz transparentní ve vztahu k rodičům zapsaných dětí, ve vztahu k zájemcům o docházku a k veřejnosti. Snaží se poskytovat dostatek informací a pečuje o dobré jméno lesních MŠ / lesních klubů.

Jakými způsoby LMŠ/LK informuje rodiče zapsaných dětí? Jak o sobě dává vědět zájemcům o docházku a další veřejnosti? Kdo obraz organizace na veřejnosti vytváří? Je v organizaci někdo zodpovědný konkrétně za tuto oblast?

Základními prostředky jsou webové stránky a schůzky s rodiči, dále také:

·         výroční zpráva,

·         veřejná nástěnka,

·         informace zasílané emailem (např. formou newsletteru),

·         dny otevřených dveří,

·         propagační materiály,

·         příspěvky do místního a regionálního tisku,

·         účast zástupců školky na akcích místní komunity,

·         jarmarky, benefice a další akce otevřené veřejnosti.

S6.1 Webové stránky

Obsah shodný s S1.5.

Webové stránky slouží k prezentaci LMŠ/LK široké veřejnosti, tj. nejen potenciálním zájemcům o vzdělávání. Mohou sloužit jako primární zdroj informací pro státní správu, místní komunitu, potenciální dárce a podporovatele. Měly by obsahovat:

  • představení školky, poslání a cíle;
  • informace o fungování školky a kontakt, kde se lze o školce dozvědět více;
  • aktuální informace;
  • volitelně: informační materiály ke stažení, blog, odkazy na články apod.

 

Sociální sítě, nejčastěji Facebook, jsou z hlediska standardů kvality nepovinným parametrem. Mohou být použity jako cesta propagace nebo také jako platforma pro sdílení informací rodiči školky (např. uzavřená skupina).

S6.2 Schůzky s rodiči

Obsah shodný s S4.4.3.

Schůzky s rodiči (třídní schůzky) slouží nejen k předávání informací, ale také k získávání zpětné vazby a společnému procesu rozhodování. Doporučujeme pořádat schůzky s rodiči minimálně 3x ročně, vedle toho ještě jednu zvláštní schůzku s nově nastupujícími rodiči před začátkem školního roku.

S6.3 Výroční zpráva

Obsah shodný s S10.4.

Výroční zprávu musí povinně zpracovávat pouze některé subjekty. Povinnost stanovuje zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a to zejm. §18, 20 a 21.

Nicméně výroční zprávu může školka využít právě i k informování o své činnosti, k propagaci a fundraisingu.


Dále v této kapitole