Postup při vyhodnocování standardů kvality

Naplňování Standardů kvality ověřuje především sama školka, poprvé a pak vždy jednou za tři roky ověřuje situaci regionální zástupce Skupiny pro kvalitu.

Proces certifikace probíhá následovně:

  • Vyplnění Sebehodnotící zprávy (viz Souhrn příloh)
  • Oslovení regionálního zástupce Skupiny pro kvalitu s prosbou o termín v horizontu 3 měsíců.
  • Zaslání ŠVP a dalších dvou dokumentů dle instrukcí člena Skupiny pro kvalitu, zaplacení faktury.
  • Ověření naplňování standardů kvality v zázemí školky.
  • Skupina pro kvalitu po úspěšném vyhodnocení standardů školce udělí Certifikát kvality.

Pokud školka standardy nesplní, zástupce Skupiny pro kvalitu určí, co je třeba napravit. LK/LMŠ má 3 měsíce na to, aby standardy naplnila. Pokud standardy nebude naplňovat ani po uplynutí této lhůty, nebude jí přidělen Certifikát, popř. jí bude odebrán. Opravné pokusy mohou být zpoplatněny.

Platnost certifikátu je 3 roky.

Doporučujeme, aby školka prováděla sebehodnocení plnění Standardů každoročně, např. v přípravném týdnu a provedla si o aktualizaci vlastní zápis.

Obnovení certifikátu kvality
Proces hodnocení při obnovení certifikátu probíhá stejným postupem, který je popsán výše. Žádost o obnovení certifikátu posílá školka nejpozději 3 měsíce před vypršením platnosti certifikátu.

ALMŠ podporuje zavádění standardů kvality do praxe lesních MŠ semináři, přednáškami (aktuálně zejm. Cesta k dobré školce) a službou mentorské podpory.


Dále v této kapitole