S4.4 Zpětná vazba

S4.4.1 Směrnice pro vyřizování stížností a podnětů

LMŠ/LK má definovaná pravidla pro vyřizování stížností, např. pomocí směrnice. Stížnosti jsou nahlíženy jako zpětná vazba, nejsou bagatelizovány ani ignorovány. Může se jednat např.
o podnět či stížnost rodičů, ale také místní komunity, místní správy, státních orgánů apod. Tato položka je povinnou součástí Standardů kvality.

S4.4.2 Zjišťování zpětné vazby – dotazník pro rodiče

Pro zjišťování zpětné vazby od rodičů můžete použít například formu dotazníku. Při jeho tvorbě doporučujeme postupovat pomocí obsahu Standardů kvality. Rodiče oslovujeme min.
1× ročně (ideální termín – poslední třetina školního roku), s výsledky seznamujeme všechny členy týmu a formulujeme návrhy na zlepšení, následně jsou s výsledky seznámeni i rodiče, nejlépe na rodičovské schůzce, z níž je vyhotoven zápis.

S4.4.3 Schůzky s rodiči

Obsah shodný s S6.2.

Schůzky s rodiči (třídní schůzky) slouží nejen k předávání informací, ale také k získávání zpětné vazby a společnému procesu rozhodování. Doporučujeme pořádat schůzky s rodiči minimálně 3x ročně, vedle toho ještě jednu zvláštní schůzku s nově nastupujícími rodiči před začátkem školního roku.

S4.4.4 Individuální pohovory s rodiči

Na individuální schůzce má průvodce možnost probrat s rodiči důvěrná témata, např. reflexi vývoje dítěte, či odpovědět na jejich dotazy. Je dobré tyto rozhovory vést v předem daném čase, nikoli jen nahodile při vyzvedávání dětí.


Dále v této kapitole