S3. Práce s dětmi

Pedagog pracuje v souladu s Etickým kodexem pedagoga lesní MŠ. Jednání ve skupině
a struktura dne mají známá pravidla. Základem pedagogické práce je vlastní školní vzdělávací program, který je v souladu s RVP PV. Pedagogický přístup vychází z prožitkového učení dětí v celoročním kontaktu s přírodou. Pedagog je schopen svou přípravu uzpůsobit aktuálnímu zájmu a potřebám dětí a aktuálním podmínkám prostředí, kde program probíhá. Pedagog umožňuje dítěti prožít bezpečné riziko. Prostředí s minimem hraček a zároveň s dostatkem materiálu a nářadí podporuje u dětí rozvoj kreativity a sociálního učení. Školka zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí. Sleduje rozvoj klíčových kompetencí dětí a informuje  
o tom zákonné zástupce dítěte nejméně dvakrát do roka v individuálních pohovorech. Školka má vytvořen adresář odborného multidisciplinárního týmu, na který může v případě potřeby rodiče s dítětem odkázat.

Jak se pozná, že pedagog pracuje v souladu s Etickým kodexem pedagoga LMŠ/LK? Má školka seznam pravidel společného soužití? Má denní režim ve školce jasný řád? Má školka vypracován vlastní ŠVP? Je v souladu s RVP PV?  Kdo se podílel na jeho tvorbě? Jakou formou pedagogové předávají dětem informace? Jsou pedagogové schopni pohotově improvizovat? Jak uzpůsobujete program změně vnějších podmínek? Je pedagogům
a rodičům jasné, co to je bezpečné riziko? Jak s ním pedagogové pracují? Jak pracujete
s dětmi v ročníku před nástupem do školy? Jakým způsobem a jak často reflektujete vývoj dětí? Podle jakých kritérií? Jak zpětnou vazbu o dětech sdílíte s rodiči? Víte, na koho se obrátit, kdyby dítě potřebovalo podporu odborného specialisty?


Dále v této kapitole