S9. Prostředí

Výchovně-vzdělávací proces lesní mateřské školy / lesního klubu je realizován primárně ve volné přírodě na základě dohody s majitelem pozemku. Zázemí je umístěno ve volné přírodě či je z něj volná příroda dosažitelná do 20 minut dětské pěší chůze. Pokud má LMŠ/LK provoz déle než 3 hodiny, má k dispozici vyhřívané zázemí, kde se děti mohou převléknout a usušit, a místo pro jejich odpočinek. V zázemí je k dispozici toaleta a pitná voda z ověřitelného zdroje. Zázemí LMŠ plně vyhovuje vyhlášce č. 410/2005 Sb. (Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých) § 9. Zázemí LK se pokud možno také řídí touto vyhláškou; v případě kontroly bude provoz LK posuzován právě dle nejbližší platné legislativy.

Máte dohodu o užívání pozemku? Jak daleko to máte do volné přírody? Je školka schopna zajistit výchovu a vzdělávání dětí po celý školní rok? Drží se školka platné legislativy?

S9.1 Dohoda o užívání pozemku

Dohodou o užívání pozemku je písemná smlouva nebo jiná jasná dohoda o oprávněnosti užívat pozemek, na němž se nachází zázemí LMŠ/LK. Doporučujeme mít také minimálně ústní dohodu s vlastníkem lesa, která vyjasní, co v lese smíte a nesmíte dělat, zda existují nějaká omezení (např. v době lesnických prací či lovu). Pokud je vámi užívaný pozemek v katastru nemovitostí uveden jako les, je potřeba požádat Orgán státní správy lesů o vynětí z funkce lesa.

 

S9.2 Dosažitelnost volné přírody dětmi do 20 minut

Zázemí je umístěno ve volné přírodě či je z něj volná příroda dosažitelná do 20 minut dětské pěší chůze.

 

S9.3 Vhodné zázemí

Zázemí musí umožňovat odpočinek dětí, tzn. vhodný prostor, kde děti mohou ležet tak, aby se navzájem nerušily. Prostory pro odpočinek dětí musejí být čisté, LMŠ/LK dbá na to, aby byly lůžkoviny (spací pytle, podložky) pravidelně čištěny a aby byly uskladňovány na vhodném místě. Zázemí musí mít vhodné prostory pro stolování dětí (stoly, lavice, židle).

Prostory pro pobyt dětí musejí být zdravotně nezávadné (např. pozor na výskyt plísní nebo azbestu v chatkách a podobně) a musí být zajištěno dostatečné větrání, zejm.
v případě vytápění kamny na pevná paliva. Zázemí musí být pravidelně uklízeno
a udržováno, aby nabízelo vhodné psychosociální podmínky (čistota, estetika, věková přiměřenost, možnost sebeobsluhy dětí). Zahrada a volná příroda nabízejí dostatek podnětů a školka má písemně zpracované vyhodnocení rizik a přínosů.

 

S9.4 Provozní a školní řád

Obsah shodný s S1.3, S3.2 a S4.3.

Provozní řád je dokument upravující procedurální a provozní podmínky, práva a povinnosti školy/klubu a rodičů. Popisuje zázemí, vnitřní pravidla týkající se komunikace a spolupráce (např. otázku včasných příchodů, placení příspěvků či školného, povinnost rodičů účastnit se společných brigád), určuje sankce za nedodržení pravidel, definuje role a vzájemné vztahy, obsahuje stručný popis vzdělávacího programu a denního rytmu. Může se částečně prolínat
s ŠVP. Součástí provozního řádu je také sanitační řád – dokument, který stanoví, kdo, kdy
a jak uklízí prostory školky.

Školní řád upravuje podmínky vzdělávání, jeho součástí jsou pravidla školy/klubu, pravidla přijetí a docházky dítěte, popis organizace vzdělávání.


Dále v této kapitole