Co jsou to lesní mateřská škola a lesní klub?

Pojem Lesní MŠ definuje školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., novelizovaný v květnu 2016) takto: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze
k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou. Konkrétní podobu Lesních MŠ blíže popisuje vyhláška MŠMT o předškolním vzdělávání (14/2005 Sb. a 410/2005 Sb.).

Lesní klub je subjekt poskytující předškolní vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou, nezapsaný do Rejstříku škol a školských zařízení.

Lesní mateřská škola i klub mají provoz většinu času ve volné přírodě. Zázemí je prosté – je určeno k účelu příležitostného pobytu. Pedagogický program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Jeho těžiště je v prožitkové pedagogice – ve volné hře a v řízené činnosti založené na reálných situacích. Malá skupina (max. 16 dětí) v doprovodu nejméně dvou pedagogů vytváří prostor pro individuální přístup
a hlubší vztahy mezi lidmi.


Dále v této kapitole